Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

Zowel een incassobureau als een deurwaarder kan ingeschakeld worden voor het innen van achterstallige betalingen die op herhaaldelijke oproepen niet hebben geleid tot betaling. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze partijen?

In het kort

Een gerechtsdeurwaarder is een ambtelijke functie. Deze persoon heeft een ambtelijke plicht en wettelijke status. Zij werkzaamheden bestaat uit het dagvaarden van mensen en geeft uitvoering aan de vonnissen van de rechtbank. Tegelijk mag hij bij vorderingen beslag leggen op geld en vastgoed.

Let op dat er sprake is van een “gerechtsdeurwaarder” en niet “deurwaarder”. De deurwaarder zelf is een functie binnen de rechtbank dat als boodschapper fungeert tussen alle partijen tijdens een rechtszaak.

Een incassobureau is een intermediair dat namens een derde partij openstaande schulden int en stuurt hiervoor aanmaningen en regelt betalingsregelingen. Een incassobureau heeft verder geen gezaghebbende positie of wettelijke macht.

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar dat uitvoering geeft aan de rechtelijke bepalingen en moet lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hierbij voert de gerechtsdeurwaarder dagvaardingen en dwangbevelen en het uitvoeren van vonnissen van het gerecht.

Wanneer niet aan de voorgaande eisen is voldaan door de beschuldigde dan kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslaglegging op het inkomen, woningen en inboedel. Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder ook dezelfde werkzaamheden als een incassobureau zoals het versturen van incassobrieven

Incassobureau

Een incassobureau is alleen gericht op het innen van uitstaande vordering waarop tot op heden nog geen reactie is gekomen van de schuldenaar. Bij een incassobureau inschakelen worden alleen de vordering activiteiten overgenomen die tot dusver geen resultaat hebben geleverd. Het incassobureau zet deze activiteiten voort naar de schuldenaar toe.

Een incassobureau is lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso ondernemingen maar heeft geen rechterlijke macht zoals een gerechtsdeurwaarder dit wel heeft. Een incassobureau mag dus niet overgaan tot dwangbevelen en in beslaglegging. Pas wanneer dit aan de orde moet komen zal een incassobureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Factormaatschappij

In de zakelijke wereld bestaat er ook de factormaatschappij. Deze instelling kan ingeschakeld worden om de vordering over te nemen en de opdrachtgever direct schadeloos te stellen. Hiermee wordt de factormaatschappij de nieuwe schuldeiser naar de schuldenaar toe en verleent dan een kredietverstrekking. Deze instellingen zijn over het algemeen bankonafhankelijk.

Wet DBA strengere controle op loonheffing bepaling

Wanneer bedrijven zzp’ers aantrekken of opdrachten uitbesteden worden loonheffingen bepaald die afgedragen worden aan de belastingdienst. De wet DBA moet strenger controleren op de juistheid van de hoogtebepaling van de loonheffing.

Constructie

Bij elk type overeenkomst tussen werkgever of opdrachtgever en de ontvangende partij moet een vaststaande belastingconstructie opgenomen worden dat door het bedrijf is bepaald en voldoet aan de wetgeving.

Toch blijven er praktijken opduiken die hier niet aan voldoen en waarbij constructies bestaan waarbij er minder belasting via de salarisadministratie wordt afgedragen aan de belastingdienst door de opdrachtgever.

Controle wet DBA

Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is in plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) waarbij loonheffing constructies worden voorgelegd aan de belastingdienst om zeker hierover te krijgen en worden door de belastingdienst beoordeeld. Hierbij kan de opdrachtgever voor zzp’ers de volgende acties uitvoeren:

  • de opdrachtgever overlegt het opgestelde contract en constructie voor aan de belastingdienst ter goedkeuring
  • de opdrachtgever en ontvangende partij nemen een voorbeeld constructie van de belastingdienst aan

De DBA controleert dus of zulke constructies goed worden nageleefd en of er geen fraude wordt gepleegd bij het opstellen van een constructie. Hierbij wordt gekeken naar de volgende drie punten:

  • is er sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking
  • is de aannemende partij onbedoeld als zelfstandig voorgedaan
  • is de aannemende partij in zelfstandigheid opzettelijk anders voorgedaan

Wanneer aan één van de drie zaken is voldaan kan de belastingdienst naheffingen en boetes opleggen.

Bij de laatste twee criteria wordt per juli 2018 een zwaarder criterium opgesteld “kwaadwillendheid”. Wanneer deze criteria bestaan en kunnen worden benoemd onder fraude, uitbuiting of vervalsing van concurrentie dan is sprake van “kwaadwillendheid”. De partijen weten dat er sprake is van een dienstbetrekking waarmee opzettelijk de betrekking anders wordt voorgedaan en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel wordt behaald op het ontduiken van de loonheffing.

Bepaling dienstbetrekking

Er moet duidelijk sprake zijn van het soort dienstverband bij het opstellen van een contract. Hierbij komen de volgende drie vraagpunten op:

  • is er sprake van verplichte zelfstandige arbeid
  • is er sprake van hiërarchie tussen de opdrachtgever en de zelfstandige
  • is er sprake van loon

Zijn de eerste twee vragen met NEE te beantwoorden dan is er geen sprake van loondienst. Is alles met JA te beantwoorden dan is er sprake van loondienst.

Modelovereenkomst

De belastingdienst levert modelovereenkomsten bij het aangaan van samenwerking met een opdrachtnemer waarvan bepaald moet worden of deze een dienstbetrekking krijgt of als zelfstandige externe partij wordt gezien.

Voor het bepalen van het type modelovereenkomst kan de belastingdienst branche afhankelijke modellen voorstellen of anders algemene modellen. Bij voorkeur wordt uitgegaan van het algemene model omdat deze een algemener beeld schept over de dienstbetrekkingen. Hierop wordt de controle op de DBA dan ook effectiever.